Regulamin sklepu

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy
Załącznik nr 2: Regulamin Newslettera

 • 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Konto –jedna z nieodpłatnych funkcjonalności Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży

Kupujący – Klient zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Sklep INS Mobile prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://wallbox-ev.com.
Towar/Produkt – oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę w ramach Sklepu rzecz ruchoma.
Sprzedawca – INS MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Przemysłowa 39a, 33-100 Tarnów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000701921, NIP 9930664963, nr REGON 36863564400000, kapitał zakładowy 5000,00 zł.

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 39a, 33-100 Tarnów, Polska/Poland
 2. Adres e-mail: store@wallbox-ev.com
 3. Telefon: +48 507 178 450
 • 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane przez siłę wyższą, bezprawnym działaniem osób trzecich lub brakiem kompatybilności infrastruktury technicznej Sklepu z urządzeniem końcowym Kupującego.
 4. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym przede wszystkim prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej (za wyjątkiem elementów do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich), należą do Sprzedawcy.
 • 4 KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem utworzonego do tego celu Konta, po uprzedniej rejestracji, zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz obowiązującej Polityki Prywatności. Sklep umożliwia również złożenie zamówienia bez uprzedniej rejestracji konta, w tym jednak przypadku Kupujący zobowiązany jest podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia, a także zaakceptować treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Alternatywnie zamówienia można również składać wysyłając wiadomość na adres e-mail: store@wallbox-ev.com.
 3. Sprzedający może pozbawić lub ograniczyć Kupującemu dostęp do Sklepu w sytuacji podania w toku rejestracji Konta lub składania Zamówienia nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych danych wprowadzających Sprzedającego w błąd, naruszenia przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu dóbr osobistych innych Kupujących, jak również podjęcie przez Kupującego jakichkolwiek działań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami. W wyżej wskazanym przypadku, ponowna rejestracja konta Kupującego będzie niemożliwa.
 4. Sprzedawca oświadcza, że o ile nie wskazano wyraźnie w treści opisu produktu, oferowane do sprzedaży przedmioty są nowe, zgodne z zawartą z Kupującym umową, oraz że zostały legalnie wprowadzone na rynek Unii Europejskiej
 5. Sklep nie prowadzi sprzedaży towarów w ilościach hurtowych, jak również Produktów z przeznaczeniem do ich dalszej odsprzedaży.
 6. Cena Towaru uwidoczniona w opisie Towaru na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) lub euro oraz zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT w stawce obowiązującej na moment zawarcia umowy sprzedaży. Podana cena nie zawiera kosztów ewentualnej dostawy Produktu do Kupującego.
 7. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 8. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach cen Produktów. Obok informacji o obniżce ceny Produktu, Sprzedawca uwidacznia najniższą cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą cenę Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 9. Towary oznaczone przez Sprzedawcę jako promocyjne lub wyprzedażowe, są oferowane Kupującym w limitowanej liczbie sztuk. Zamówienia na wyżej wskazane Produkty będą realizowane według kolejności wpływu do Sklepu, aż do wyczerpania zapasów magazynowych..
 10. Kupujący mogą składać zamówienia w Sklepie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sprzedawca realizuje zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 jedynie w dni robocze. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta ustawowo wolne od pracy, będą realizowane następnego dnia roboczego.
 11. W celu dokonania zakupu Towaru przez Kupującego, winien on wybrać zamawiany Produkt oraz jego ilość; dodać do koszyka zakupowego pożądany Produkt, następnie wybrać sposób dostawy oraz formę płatności; w dalszym kroku konieczne jest wskazanie adresu dostawy, potwierdzenie zaznajomienia się przez Kupującego z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, podanie nr NIP (jeśli zamówienie związane jest z działalnością gospodarczą Kupującego oraz ma charakter zawodowy); potwierdzenie złożenia zamówienia.
 12. Złożenie zamówienia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, z chwilą jego otrzymania przez Kupującego zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 13. Po zawarciu umowy sprzedaży Sprzedawca potwierdza Kupującemu jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Kupującemu lub pisemnie na wskazany przez Kupującego podczas rejestracji lub składania zamówienia adres.
 • 5 PŁATNOŚCI
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 2. a) zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 3. b) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayU;
 4. c) za pobraniem, tj. gotówką lub kartą w momencie dostarczenia towaru do Kupującego (w przypadku udostępniania takiej funkcjonalności przez zewnętrzną firmę dostarczającą towar Kupującemu);
 5. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności PayU, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU
 6. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie:
 7. a) do 5 dni roboczych, jeżeli Kupujący wybrał formę przedpłaty tradycyjnym przelewem bankowym
 8. b) do 3 dni roboczych, jeżeli Kupujący wybrał formę przedpłaty kartą płatniczą lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system szybkich płatności.
 9. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 10. Płatność przy odbiorze u dostawcy (tzw. za pobraniem) możliwa jest tylko w odniesieniu do niektórych Towarów oraz w sytuacji, gdy wartość zamówienia nie przekracza 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
 11. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w opisie produktu oraz potwierdzeniu złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
 12. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 13. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z obowiązku zapłaty ceny sprzedaży w terminach wskazanych w ust. 3, Sprzedawca będzie miał prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu zastrzeżonego na zapłatę, Sprzedający prześlę Kupującemu, na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 • 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Sposoby dostawy zamówionych przez Kupującego Towarów, w tym terminy oraz koszty obowiązujące dla konkretnego sposobu dostawy, wskazane są w opisie wybranego Produktu. W przypadku gdy dostawa Towarów realizowana będzie przy pomocy podmiotów trzecich, Sprzedawca od chwili wydania Produktu takiemu podmiotowi nie ponosi odpowiedzialności za dochowanie przez niego terminu dostawy.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Dostawa realizowana jest na terenie Unii Europejskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  • Za pośrednictwem firmy kurierskiej
  • Do paczkomatów InPost
 7. Kupujący obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.
 8. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 9. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
 • 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedający niezwłocznie prześlę Kupującemu Uprzywilejowanemu, na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Przemysłowa 39a, 33-100 Tarnów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Kupujący uprzywilejowany ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Kupujący uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą tradycyjną, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 • 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

 1. o świadczenie usług, za które Kupujący uprzywilejowany jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego uprzywilejowanego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od zawartej umowy, oraz przyjął wyżej wskazane do wiadomości.
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 8. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • 9 REKLAMACJA PRODUKTU

I Reklamacja z tytułu udzielonej gwarancji.

 1. Niektóre Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora, Dokument gwarancyjny określający prawa i obowiązki gwaranta, jest każdorazowo dostarczany w opakowaniu razem z zakupionym Produktem. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
 2. Sprzedający nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.
 3. W przypadku Produktów, na które producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować Towar posiadający wady, korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji (w tym wypadku Kupujący reklamuje Towar bezpośrednio u gwaranta, a Sprzedający działa jedynie w charakterze pośrednika przekazującego reklamację. Kupujący według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego wskazanego w dokumencie gwarancji, o którym mowa w ust. 1, lub do Sklepu; jak również korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego w związku z niezgodnością Towaru z umową, składając reklamację zgodnie z trybem wskazanym w niniejszym Regulaminie.

I Reklamacja z tytułu niezgodności Towaru z Umową.

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba ze termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 2. Zawiadomienie o wadach lub braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, zgodnie z danymi kontaktowymi Sprzedającego wskazanymi w §2 niniejszego Regulaminu.
 3. W treści zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, Kupujący zobowiązany jest podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady oraz dane swoje kontaktowe.
 4. W celu przeprowadzenia przez Sprzedającego procesu oceny nieprawidłowości oraz niezgodności Towaru z zawartą umową, Kupujący uprzywilejowany ma obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do jego odebrania na swój koszt.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego zawartego w zawiadomieniu o niezgodności towaru z umową niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu skutecznego zgłoszenia reklamacji. W przypadku Kupującego Uprzywilejowanego, reklamacja nierozpatrzona w terminie wskazanym w ust. 5, będzie uznana za uwzględnioną.
 6. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Kupujący Uprzywilejowany może żądań jego naprawy lub wymiany. Sprzedający ma prawo dokonać wymiany wadliwego Towaru w przypadku żądania przez Kupującego Uprzywilejowanego jego naprawy, jak również Sprzedający może dokonać naprawy, jeśli Kupujący Uprzywilejowany żąda wymiany, w przypadku gdy doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób zaproponowany przez Kupującego Uprzywilejowanego jest niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, ma on prawo odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów, o których mowa w zdaniu poprzednim, uwzględnia się wszystkie okoliczności sprawy, w tym przede wszystkim istotność ujawnionej wady, wartość Towaru zgodnego z umową, jak również nadmierne niedogodności dla Kupującego Uprzywilejowanego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 7. Naprawa lub wymiana Produktu niezgodnego z umową następuje w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany o niezgodności, oraz bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego Uprzywilejowanego, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel zakupowy.
 8. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozowych, robocizny i materiałów ponosi Sprzedający.
 9. Jeżeli Towar jest niezgodny z zawartą umową, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, w przypadku gdy:
 10. a) Sprzedający odmówił doprowadzenie Towaru do stanu zgodności z umową (zgodnie z ust. 6),
 11. b) Sprzedający nie doprowadził Towaru do zgodności z umową (zgodnie z ust. 7);
 12. c) niezgodność Produktu z umową występuje pomimo doprowadzenia przez Sprzedającego Towaru do zgodności z umową;
 13. d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnienia do naprawy lub wymiany.
 14. e) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności sprawy wyraźnie wynika, iż Sprzedający nie doprowadzi do zgodności Towaru z umową w rozsądnym czasie, lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.
 15. W przypadku skorzystania z prawa do obniżenia ceny, musi ona pozostawać w takiej proporcji do ceny wskazanej w umowie, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową. Sprzedający zwraca Kupującemu Uprzywilejowanemu kwotę należną wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 16. Kupujący Uprzywilejowany nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umowa ma charakter nieistotny.
 17. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie zawartej umowy, Kupujący Uprzywilejowany może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych produktów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądzanie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 18. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący Uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę zakupu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 19. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny sprzedaży przy użyciu tego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
 • 10 WYSTAWIANIE OPINII
  1. Sprzedający, w ramach funkcjonalności Sklepu, zapewnia Kupującemu możliwość dobrowolnego oraz nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupionych Towarów.
  2. Sprzedawca po dokonanych zakupach wysyła Kupującemu wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii, oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie.
  3. Opinia może zostać wystawiona jedynie przez Kupującego, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie.
 1. Wystawione opinie są publikowane w Sklepie i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep. Wystawiane opinie nie mogą być wykorzystywane przez Kupującego do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sklepu lub osób trzecich. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 2. Wystawiona recenzja może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora po kontakcie ze Sklepem, na adres: store@wallbox-ev.com.
 3. W przypadku wystawienia przez Kupującego opinii, która w oczywisty sposób jest sprzeczna z prawem, zawiera treści naruszające prawa osób trzecich jak również postanowienia niniejszego Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jej usunięcia.
 • 11 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta lub Kupującego podczas korzystania ze Sklepu oraz usług nieodpłatnych, jest INS MOBILE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem ul. Przemysłowa 39a, 33-100 Tarnów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000701921, NIP 9930664963, nr REGON 36863564400000. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

Polityka Prywatności – https://wallbox-ev.com/polityka-prywatnosci

 • 12 USŁUGI NIEODPŁATNE
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:
 2. prowadzenie konta Klienta w ramach Sklepu
 3. a) dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
 1. b) Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.

c)Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

 1. d) W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 2. e) W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 3. f) Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 4. g) W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: store@wallbox-ev.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 5. h) Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim, angielskim, niemieckim lub włoskim. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Ważnymi przyczynami, o których mowa są: konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu, poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi, zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji Regulaminu. Klient zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres e-mail. W przypadku gdy Klient nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy store@wallbox-ev.com, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Klient zgłosi takie żądanie. W sytuacji gdy Klient nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Newsletter.
 7. a) Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje o nowych usługach lub produktach. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy zapisali się do tej usługi zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Newslettera stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, oraz dostępnym pod adresem : https://wallbox-ev.com/regulamin-newslettera
 1. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta jak również innych usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania na szkodę innych Klientów, naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, w szczególności przełamywaniem zabezpieczeń strony internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres store@wallbox-ev.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 • 13 ZASTRZEŻENIA
 1. Akceptacja przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do skorzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego. Dostęp do treści Regulaminu jest nieodpłatny, oraz możliwy w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim, angielskim, niemieckim lub włoskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami innymi niż Kupujący Uprzywilejowani Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 7. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentowi oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

INS MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ
ul. Przemysłowa 39a, 33-100 Tarnów
adres e-mail: store@wallbox-ev.com

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

REGULAMIN NEWSLETTERA

 

 1. Opracowanie niniejszego Regulaminu Newslettera stanowi wypełnienie obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Regulamin określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usługi Newslettera przez INS MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Przemysłowa 39a, 33-100 Tarnów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000701921, NIP 9930664963, nr REGON 36863564400000, (zwaną dalej Wydawcą lub Usługodawcą), jak również aktywację i dezaktywację wyżej wskazanej usługi, oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób na rzecz których usługa jest świadczona (dalej Użytkownik lub Subskrybent).
 2. Usługa Newslettera (dalej Usługa) oznacza przesyłanie przez Wydawcę informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail zawierających najważniejsze informacje branżowe, informacje
  o Usługodawcy oraz treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczące oferty produktowej i świadczonych usługach. Każdy Newsletter zawiera ponadto informację o Wydawcy jako Administratorze Danych Osobowych, wypełnione pole „temat”,  określające treść przesyłki oraz informację o trybie rezygnacji z usługi.
 3. Wydawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem, za pośrednictwem strony internetowej: https://wallbox-ev.com po aktywacji usługi, zgodnie z §12 Regulaminu.
 4. Zamówienie usługi Newslettera następuje przez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:
 1. a) wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej Użytkownika
  w formularzu, udostępnionym przez Wydawcę na stronie internetowej https://wallbox-ev.com, na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
 2. b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, komunikację marketingową oraz na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. naciśniecie przycisku „prześlij”.
 3. c) zalogowanie się przez Subskrybenta na podany uprzednio adres poczty elektronicznej, oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu będącego odnośnikiem w automatycznej wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podanej w formularzu.
 4. d) naciśnięcie przez Subskrybenta linku potwierdzającego rejestrację umieszczonego w przesłanej automatycznie przez Wydawcę wiadomości e-mail.
 1. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 1. W celu realizacji usługi Newsletter Wydawca przetwarza dane osobowe Subskrybenta jako ich Administrator. Administratorem Danych Osobowych jest INS MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Przemysłowa 39a, 33-100 Tarnów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000701921, NIP 9930664963, nr REGON 36863564400000. Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: store@wallbox-ev.com. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu odpowiedzi na zapytanie. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, w jakim zostały przekazane. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Subskrybentów są dostępne w Polityce Prywatności (https://wallbox-ev.com/polityka-prywatnosci).
 1. Newsletter funkcjonuje w oparciu o zgodę Subskrybenta na przekazywanie mu przez Wydawcę informacji handlowej, wyrażoną przez Subskrybenta przed zapisaniem się do Newslettera. Zgoda ta jest dobrowolna, ale konieczna do świadczenia przez Wydawcę usługi. Subskrybentowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili, co skutkować będzie usunięciem jego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter.
 1. Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania w każdym czasie, bez podania przyczyny, nie ponosząc z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, poprzez kliknięcie linku o treści „Wypisz” obecnego w stopce każdej wiadomości zawierającej Newsletter, lub za pomocą wystosowanego w tym przedmiocie żądania, przesłanego na adres poczty elektronicznej Usługodawcy store@wallbox-ev.com.
 1. Dezaktywacja Usługi Newsletter może nastąpić również z inicjatywy Administratora,
  w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Z chwilą dezaktywacji Newslettera Wydawca zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newsletter. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi Newslettera.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści „Regulaminu Newslettera” po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Subskrybentów za pomocą stosownej wiadomości e-mail. Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie po upływie 14 dni od poinformowania o planowanej zmianie za pomocą poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji nowej treści regulaminu Subskrybent informuje o rezygnacji z usługi w sposób opisany w pkt 9.
 4. Reklamacje dotyczące usługi należy Użytkownik może kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres store@wallbox-ev.com. Zgłoszenie reklamacyjne powinno opisywać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje Wydawca udziela w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
 5. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Użytkowników bez podania przyczyny.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie https://wallbox-ev.com/regulamin-newslettera w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.